Giảng viên: {{item.teacher}}

Bài {{item.count_bg}} Thời lượng: {{item.total_time > 0 ? item.total_time : 1}}h

{{formatPrice(item.price,'vietnamese')}}VNĐ {{formatPrice(item.price_discount,'vietnamese')}}VNĐ
  Miễn phí
{{formatPrice(item.price,'vietnamese')}}VNĐ
Miễn phí {{formatPrice(item.price,'vietnamese')}}VNĐ
{{item.fullname}}

Đang cập nhập dữ liệu.